Wie gezamenlijk een schuld aangaat met hoofdelijk aansprakelijkheid kan soms opdraaien voor de hele

Verplicht bijdragen

Zodra je hoofdelijk aansprakelijk bent, heb je zowel een relatie met je schuldeiser, als met de personen waarmee je aansprakelijk bent (je mededebiteuren). In je onderlinge relatie heb je een zogenaamde ?bijdrageplicht?, wat betekent dat als je de gehele schuld betaalt je een gedeelte kunt verhalen op je mededebiteur. Juristen spreken dan van ?regres? of ?subrogatie?.

Stel dat twee zakenpartners, Piet en Ton een lening afsluiten voor een project van ? 5.000,-. In de voorwaarden zijn beiden  hoofdelijk aansprakelijk. Het project gaat fout door onenigheid. Piet heeft weinig financi?le  middelen en spreekt met de bank af ? 1.000,- te betalen tegen finale kwijting. De bank eist dan ? 4.000,-. Van Ton. Ton gaat naar Piet en wil dat hij ? 1.500,- aan hem betaalt.

Als Ton door de bank voor ? 5.000,- wordt aangesproken, dan kan hij Piet aanspreken voor ? 2.500,-. als ieder voor de helft bijdrageplichtig is.
In het voorbeeld heeft Piet ? 1.000,- aan de bank betaald en hij dacht overal van af te zijn. Ton denkt daar anders over; hij wil ? 1.500,- van Piet. Immers, Piet en Ton moeten elk ? 2.500,- betalen. Nu Piet al ? 1.000,- heeft betaald, moet hij dus nog ? 1.500,- aan Ton betalen. Ton heeft dus gelijk! Piet moet dan ook alsnog ? 1.500,- aan Ton betalen terwijl hij een defintieve regeling met de bank heeft. De bank kan hem dus niet meer aanspreken, maar Ton w?l.

Tip. Een regeling met je schuldeiser (in dit geval de bank) is onvoldoende wanneer je hoofdelijk aansprakelijk bent. Je mededebiteur kan je alsnog aanspreken voor jouw deel van de schuld. Dit is enkel te voorkomen als je schuldeiser bereid is te verklaren dat hij de schuld vermindert met het gedeelte waarvoor jij bijdrageplichtig bent ten opzichte van je mededebiteur. In het voorbeeld: toen Piet ? 1.000,- betaalde, had hij van de bank moeten eisen dat deze de schuld met ? 1.500,- zou reduceren. In dat geval zou de bank Ton slechts voor een bedrag ad ? 2.500,- kunnen aanspreken en voor dat bedrag was Ton toch al draagplichtig en had hij niet meer naar Piet gekund. In dat geval was Piet overal vanaf geweest, maar het is natuurlijk zeer de vraag of de bank zoiets wel doet.